به وب سایت اقتصاد- مدیریت خوش امدید لطفا نظرات و انتقادات خود را برای بهتر شدن وبلاگ به ما انتقال دهید با تشکر . مدیریت وب سایت رضا روانشاد سایت اقتصاد- مدیریت

سایت اقتصاد- مدیریت
 
موفقیت از خود رد پا به جا می گذارد.

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۰/۰۵/۱۵ توسط رضا روانشاد

هدایت سیاست های پولی

در اقتصادهای پیشرفته امروزی، نرخ بهره نقش عمدهای در هدایت سیاست های پولی ایفا مینماید. در اکثر کشورهای صنعتی و کشورهای با نرخ تورم پایین، بانک های مرکزی از طریق تعیین نرخ بهره کوتاه مدت بازار به عنوان هدف عملیاتی و سپس با استفاده از عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق خزانه) و سایر ابزارها به مـنـظـور نـگـهـداری نـرخ هـا در مـحـدوده هـدف عملیاتی، سـیـاسـت هـای پولی را تنظیم می کنند. در این کـشــورهـا عـلاوه بـر هـدف عـمـلـیـاتـی، اهـداف میانمدتی از قبیل رشد نقدینگی، نرخ ارز یا نرخ تورم نیز تعیین میشود. در این صورت، هدف عملیاتی مربوط به نرخهای بهره کوتاه مدت، نه تنها به اهداف میانی بلکه به اطلاعات در دسترس و همچنین استنباط بانک مرکزی درخصوص مکانیزم انتقال بستگی کامل دارد. در برخی از کشورها که هدف اساسی بانک مرکزی کنترل تورم میباشد (نظام های متکی بر هدف گذاری تورم)، انتخاب اهداف میانی از قبیل حجم پول، به منظور نیل به هدف نهایی (کنترل تورم) صــورت مــی پــذیــرد. در ایــن صــورت، مـجـمــوعــه سیاست گذاری های بانک مرکزی درخصوص تنظیم هدف میانی، از طریق کنترل اجزای عرضه و تقاضای پول انجام میشود که نقش نرخ بهره در این خصوص به عنوان یک متغیر سیاستی، کاملاً آشکار است. به موازات، در این روش مسامسأله شفافیت اطلاعات و آگاهی از مکانیزم انتقال، کاملاً اساسی می باشد. به هر حال، در کشورهای با نرخ تورم بالا و متوسط، موضوع کنترل نرخ تورم یکی از اولویت های اساسی در سیاست گذاری پولی تلقی می شود. حتی موضوع تثبیت قیمت ها برای بسیاری از کشورهای صنعتی دارای نرخ های تورم پایین نیز، طی دهه اخیر یک هدف عمده بوده است. به همین دلیل، استفاده از نرخ بهره به عنوان یک ابزار سیاستی، خصوصاً جهت هدایت سیاست های پولی مورد توجه قرار گرفته است.

● نرخهای بهره در مکاتب اقتصادی

نرخ بهره در مکاتب مختلف اقتصادی دارای مـفـاهـیـم مـخـتـلـف اسـت. بـراسـاس نظریات کینز (لیبرالها)، نرخ بهره یک پدیده کاملاً پولی بوده که منعکس کننده عرضه و تقاضا برای پول در جامعه است. اما برخلاف کینز، طرفداران مکتب کلاسیک (محافظه کاران) نرخ بهره را پدیدهای واقعی دانسته و آن را عنصر اساسی در شکلگیری تقاضا برای سرمایه گذاری و عرضه پسانداز تلقی میکنند. در نظریات متأخرتر، نرخ بهره پدیدهای واقعی و پولی است. براساس این تحلیل، نرخ بهره بر مبنای تعادل در بازار کالا و بازار پول تعیین مـیشـود. تـرجـیـحـات سـرمـایـه گـذاران در بازار تولیدات (کالا) نیز بر مبنای هزینه بهره تأمین مالی منابع سرمایه گذاری شکل میگیرد. در این میان، نـرخ بـهـره مـرجـع بـرای سـرمایهگذار میتواند نرخ های بانکی، نرخ های اوراق بهادار و… باشد. در این راستا، تعادل در بازار تولیدات طوری تعیین می شود که نشان دهنده مقادیر تولید و نرخ بهره (بازدهی) است که بازار تولیدات را در سطح تعادل حفظ مینماید. البته مسامسأله تعادل در بازار پول نیز وجود دارد. در این بازار چنانچه تقاضای واقعی برای پول تابعی از تقاضای سفته بازی و تقاضای معاملاتی فرض شود، در این صورت تقاضای واقعی برای پول تابعی از درآمد و نرخ بهره خواهد شد. از سوی دیگر، تعادل در بازار پول نشان دهنده مقادیر تولید و نرخ بهرهای است که بازار پول را در سطح مشخصی از عرضه پول و سطح قیمت ها، در تعادل قرار میدهد. درنهایت، براساس تئوری های مـوسـوم به تعادل بازار تولید و پول، تغییرات سیاست های پولی و مالی میتواند باعث تغییر در وضعیت این بازارها و نقاط تعادل بازار کالا و پول گردد. بدین ترتیب، نرخ بهره تعادلی خود تابعی از سیاست های پولی و مالی می شود.

مؤسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی

 

 • بنادر ایران و اصل ۴۴
  یکی از مواد مهم اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی این است که دولت موظف است به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی ملی و توزیع متناسب جمعیت در کل مناطق جغرافیایی ایران با رویکرد و نگاه مثبت به عدالت اجتماعی به سیاستگذاریهای اقتصادی اهتمام ورزد. از مهمترین این اقدامات تعیین حوزههای مورد اولویت توسعه اقتصادی ملی [...] ...

اوباما به بیراهه میرود
جفری میرون اقتصاددان، معتقد است که بخشیدن بدهی صاحبخانهها به قید ضمانت دقیقا اشتباهترین دارو برای اقتصاد است. بنا به طرح اوباما قرار است که ۲۷۵میلیارد دلار از محل وجوه مالیاتی به صاحبخانهها اختصاص یابد، به این ترتیب که آنها بتوانند با نرخ بهره کم به نوسازی و صنعت تجاریشان بپردازند، همچنین قرار است که با [...] ...

 • نقدینگی، فقر و سقوط شاخصهای زندگی
  مقوله فقر و رفع محرومیت در میان انسانها از نخستین روزهای زندگی اجتماعی همواره یکی از دغدغههای اساسی ملتها و دولتها به شمار رفته است و در ۲۰۰ سال اخیر تلاشهای آنان از ظهور و بروز نظریات و تئوریهای مدیریت گرفته تا تشکیل سازمانهای مبارزه با فقر حاکی از این حساسیت داشته و دارد و [...] ...
 • رتبهبندی شهرستانهای استان اصفهان از نظر شاخصهای صنعتی
  پدیده توسعهیافتگی یکی از مهمترین دستاوردهای بشر در قرن حاضر میباشد که باعث تغییرات ساختاری در بنیانهای فرهنگی، اجتماعی، سنتها و سایر مشخصات و ویژگیهای جوامع مختلف شده است. در راستای تحقق این امر بخش صنعت نقش اساسی و کلیدی در راستای بهوجود آوردن توسعه پایدار ایفا نموده است. امروزه بالاترین نماد رشد و توسعه [...] ...
 • ربع قرن سرگذشت غمآلود خصوصیسازی
  یادداشت حاضر به تبعات منفی دو سیاست عمده اقتصادی "اجماع واشنگتن" و "اجماع پساواشنگتن" اشاره دارد که فرزند دیدگاه اول، در دهه ۹۰ میلادی سیاست تعدیل ساختاری بود که موجب شد اقتصاد ایران در مقاطعی از آن پیروی کند و تبعات منفی به همراه داشته باشد. دیدگاه دوم به رهبری ژوزف استیگلیتز، معاون بانک جهانی [...] ...
 • توسعه پایدار، برندهای ماندگار
  بازار جهانی آب معدنی در سال ۲۰۰۷ بهرغم بحران مالی و اوضاع نابسامان تجارت کالا در اروپا و آمریکا، ۶درصد رشد کرده این صنعت نوپا چند سالی است در ایران نیز شکل گرفته و بر شمار شرکتهای تولیدی فعال در این بخش افزوده شده است، معالوصف رقابت شرکتهای ایرانی گاه چنان پیچیده شده که فضایی [...] ...
 • راهاندازی واحد صنعتی
  امروزه به‏رغم رویکرد مثبتی که از سوی منابع مالی کشورمان در حمایت از صنایع وجود دارد، شاهد شکست و یا عدم باروری در بسیاری از سرمایهگذاریهای صنعتی هستیم. یکی از دلایل اصلی این عدم توفیق، عدم طراحی اقتصادی اولیه مناسب براساس شناخت درست منابع و موانع مرتبط در سرمایهگذاری صنعتی است. این درحالیاست که یکی از [...] ...
 • ارزیابی سیاستهای حمایتی در صنعت خودروسازی ایران
  صنعت خودروسازی، از آن جهت که خود هم مبنای اشاعه تکنولوژی جدید و همدارای قدرت جذب و به کارگیری آخرین دستاوردهای فنی و علمی است، در ساختار صنعتکشورها از اهمیت بسیاری برخوردار است، بهگونهای که آن را پنیروی محرکپ بخش صنعتمیدانند. در بررسی تاریخی روند صنعتی شدن بسیاری از کشورها، میبینیم که این صنعت در [...] ...
 • روش های نوین مشتری مداری و بازاریابی علمی در بانکداری ایران
  بازاریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد. بنا به گفته مدیران بزرگ بانک های معروف دنیا فقط ۵درصد از مشتریان بیش از ۸۵درصد سودآوری بانک ها را تشکیل می دهند. همچنین تحقیقات محققان امور اقتصادی نشان داده که بانک ها با افزایش مشتریان ارزنده و تراز اول خویش و ایجاد [...] ...
 • نظام بانکی را ورشکسته می خواهند
  در حالی که مهم ترین توجیه دولت در کاهش نرخ سود بانکی زمینه سازی برای کاهش هزینه های تولید و به تبع آن کاهش تورم بوده است، سرپرست وزارت اقتصاد معتقد است، نرخ سود بانکی و تورم هیچ رابطه ای با یکدیگر ندارند. حسین صمصامی چهارشنبه شب پس از دیدار و گفت وگو با وزیر امور [...] ...

.: Weblog Themes By Pichak :.


Online User Online User


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک